Etický kodex


Etický kodex člena RPHA

Statut člena RPHA

Statut člena Akademie, tím veškeré nabízené výhody a benefity ze strany klubu z tohoto statutu vyplývající, získá pouze hráč, který splní tyto podmínky:
• bude v dané sezoně v kádru extraligového družstva mladšího dorostu, staršího dorostu nebo juniorů HC Plzeň 1929,
• bude v dané sezoně studentem aktivně studujícím SŠ (neopakuje víc jak jeden ročník) nebo absolventem středního vzdělání,
• bude ve škole v pololetí i na konci školního roku hodnocen stupněm PROSPĚL. Nesmí být v pololetí ani na konci školního roku celkově hodnocen stupněm NEPROSPĚL (ani v jednom předmětu nesmí být hodnocen stupněm NEDOSTATEČNÝ) nebo NEHODNOCEN. Pokud bude mít z opodstatněných důvodů odloženou klasifikaci, musí ihned po splnění dodat výsledky klasifikace zástupci pro spolupráci se školou,
• bude mít ve škole minimálně 70 % docházku. K výjimečným případům a případům dlouhodobé absence (zranění, nemoc) bude přistupováno individuálně,
• nesmí mít v pololetí ani na konci školního roku žádné neomluvené hodiny,
• bude ve škole v pololetí i na konci školního roku z chování hodnocen pouze stupněm VELMI DOBRÉ. Nesmí být hodnocen stupněm USPOKOJIVÉ nebo NEUSPOKOJIVÉ,
• zaplatí roční členský příspěvek ve výši 2 000 Kč.
• stvrdí svým podpisem tohoto Etického kodexu člena RPHA své členství v RPHA. Po dosažení plnoletosti tak učiní samotný hráč, u hráčů mladších 18 let zákonný zástupce hráče.
• v případě, že si hráč neplní výše uvedené školní povinnosti a studuje na soukromé Sportovní a podnikatelské střední škole a má slevu na školném, bude škole hradit školné v plné výši

Výhody člena RPHA

Hráč, který bude členem Akademie, bude mít mnoho výhod a benefitů. Tyto budou jak ze strany klubu, tak i ze strany ostatních subjektů podílejících se na provozu Akademie: města Plzeň, Plzeňského kraje a ČSLH.
• podle kategorie dostane zdarma stanovený počet nových holí: ELMD - 5, ELSD - 10, JUN - 15 ks na sezonu. Brankáři dostanou brankářské hole podle kategorie ELMD - 3, ELSD - 4, JUN - 5 ks na sezonu. Hole musí použít pouze pro svoji potřebu, jinak je povinen je vrátit klubu. V případě, že hráč chce hrát se svými vlastními holemi, nahlásí tuto skutečnost hospodáři Akademie a klub mu hole neposkytne. Zlomenou hůl vždy odevzdá, kvůli evidenci, hospodáři Akademie a dostane místo ní novou,

• dostane zdarma brusle, helmu, chrániče ramen, loktů, holení, kalhoty, rukavice. Podle potřeby dostane hráč další nové kusy výstroje a výzbroje vždy po odevzdání těch starých. Hráč je tedy povinen rozbitou či poškozenou výstroj a výzbroj vždy vrátit klubu. V případě, že hráč chce hrát ve vlastní části výstroje, nahlásí tuto skutečnost hospodáři Akademie a klub mu ji neposkytne. Brankáři budou zdarma vybavení výstrojí a výzbrojí podle potřeby. Vše bude evidováno v osobní Kartě hráče. Ostatní drobné vybavení a části výstroje si hradí hráč sám,
• bude zdarma vybaven oblečením na přípravu mimo led (tepláková souprava, kraťasy, 2 x tričko s krátkým rukávem) a na zimní období zimní bundou a kulichem. Za zvýhodněnou cenu bude mít k dispozici sportovní obuv a ponožky, ribana, další trička, funkční zimní čepici a další, dle nabídky dodavatele,
• zdarma bude moci využívat městskou dopravu, po zajištění od Města Plzeň,
• bude mít zdarma k dispozici stravování na zimním stadionu. Vždy po tréninkovém procesu daného dne bude společná týmová večeře. Toto jídlo bude povinné pro všechny členy Akademie, mimo hráčů ubytovaných v Domově mládeže,
• bude mít zdarma zajištěno stravování po venkovních zápasech, • v pondělí a v úterý bude podle rozpisu nebo aktuální potřeby, moci zdarma využívat služeb maséra, fyzioterapeuta a regenerační procedury přímo na zimním stadionu,
• v případě zranění bude moci využívat služeb smluvního lékaře ve FN Plzeň,
• před sezonou zdarma absolvuje povinnou zdravotní prohlídku a v kategoriích ELSD, JUN také zátěžové testy,
• podle potřeby může hráč kdykoliv využívat rozcvičovnu a střelnici na zimním stadionu,
• podle potřeby může hráč kdykoliv využívat prostory studovny v tiskovém středisku.

Povinnosti člena RPHA

Tím, že se hráč stane členem Akademie, se zavazuje k tomu, že bude:
• svým jednáním a chováním nejen na stadionech, ale i na veřejnosti a ve škole vzorně reprezentovat sebe i klub HC Plzeň 1929,
• ihned řešit problematické situace ve škole se zástupcem klubu pro školní záležitosti,
• být s ním v pravidelném kontaktu a vždy čtvrtletně vykazovat prospěch, zameškané hodiny a chování,
• ihned řešit problematické situace s trenéry ve svém družstvu, popř. se šéftrenérem,
• nosit týmové oblečení na zápasy, popř. na jiné klubem pořádané, ale v rámci možností i na ostatní veřejné, akce. Ztráta statutu člena RPHA
• hráč, který z jakéhokoliv důvodu ztratí statut člena Akademie, se bude podílet na výdajích klubu na hráče uhrazením klubových členských příspěvků ve výši 13 000 Kč/sezona.
• pokud bude hráč z nějakého předmětu ve škole průběžně klasifikován stupněm NEDOSTATEČNÝ nebo bude mít nižší, než 70 %, docházku do školy, nebude klubem uvolňován na ranní tréninky. Do doby, než si vše doplní, napraví a nahradí. Ranní tréninky nesmí být na úkor školní docházky, či prospěchu. Pokud bude problém přetrvávat, bude se na trenérské radě Akademie řešit jeho zápasové vytížení, či statut člena Akademie,
• při závažnějším porušení tohoto kodexu, lidských práv, Školního řádu, či Vnitřního řádu DM, může být hráč, v krajním případě, vyloučen z Akademie.

Ubytování a stravování členů RPHA v Domově mládeže

Klub zajistí zdarma ubytování a stravování hráčům mimo region, kteří působí v ELMD, ELSD, JUN. To budezajištěno v Domově mládeže SPŠ dopravní v Karlovarské ul.
• hráči, kteří budou v Domově mládeže ubytováni, se řídí Vnitřním řádem Domova mládeže a zároveň předpisy a pokyny RPHA,
• hráči budou mít zajištěnu stravu ve formě snídaní, obědů a večeří. Snídaně a večeře v jídelně Domova mládeže, obědy ve škole kde studují. Nebudou tedy zahrnuti do systému stravování po tréninkovém dni na zimním stadionu.

Partneři